Provozní řád

Prostory sál sokolovny, přilehlá přísálí, jeviště a balkon

 1. Před prvním zahájením jakékoliv činnosti v tělocvičně musí být všichni cvičenci seznámeni vedoucím /lektorem s tímto provozním řádem
 2. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v doprovodu cvičitele/vedoucího/lektora, který odpovídá za kázeň a pořádek a dodržování bezpečnosti cvičenců.
 3. Převlékání do cvičebního úboru a obuvi se provádí v určené šatně. Po celou dobu cvičení bude vedoucím/lektorem cvičení zajištěno uzamčení vstupu do této šatny.
 4. Vstup do tělocvičny je povolen jen v čisté obuvi se světlou podrážkou nebo speciální sálové obuvi, která nezanechává stopy na podlaze tělocvičny.
 5. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny (+ šatna, toalety a chodby) se cvičenci chovají ukázněně, dají na svoji bezpečnost, neničí zařízení objektu.
 6. V prostorách tělocvičny je ZAKÁZÁNO kouření a donášení jídla a pití (ve skleněných obalech) .
 7. Aktivně sportující cvičenci mohou během cvičení/sportovních aktivit v tělocvičně pít pouze z plastových lahví, které je možné uzavřít.
 8. V tělocvičně není dovoleno hrát kopanou.
 9. Všechny cvičící složky se řídí stanoveným platným rozvrhem hodin.
 10. Veškeré zařízení v prostorách tělocvičny je povoleno užívat pouze k určeným účelům.
 11. Po skončení cvičební hodiny vedoucí /lektor zajistí úklid nářadí a náčiní na stanovená místa.
 12. Za vlastní bezpečnost osob při využívání tělocvičny odpovídá vedoucí cvičení. Zodpovídá též za úrazy a jejich řešení.
 13. Tělocvična je vybavena lékárničkou první pomoci, s níž je vedoucí /lektor obeznámen.
 14. Osvětlení zapíná vedoucí/lektor na jeho začátku a vypíná ho na konci cvičení.
 15. Vedoucí / lektor cvičení při vstupu i odchodu zkontrolují stav tělocvičny, při odchodu zhasnutí světel a uzavření oken a zamknou vstupní dveře do tělocvičny. Každou zjištěnou nebo v průběhu cvičení vzniklou škodu hlásí neprodleně vedení TJ.
 16. Vstup do tělocvičny pro neaktivní návštěvníky je povolen pouze v přezůvkách nebo návlecích, které jsou k dispozici.
 17. Účastníci cvičení nezanechávají po sobě v prostorách tělocvičny odpadky.
 18. Do tělocvičny je zakázáno vnášet jiné předměty než jsou ty určené ke cvičení a pro hru.

Platnost provozního řádu: od 1.1.2014

Vedení TJ Sokol Živanice

Sdílet