GDPR

V souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation zkráceně GDPR bychom Vás rádi informovali o základních zásadách zpracování osobních údajů v Tělocvičné jednotě Sokol Živanice, sídlem Živanice č.p. 137, 53342 Živanice, IČO: 69171149 (dále jen správce) zpracovává vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“) a v rámci plnění zákonných povinností.

Vaše Osobní údaje zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů: plnění povinností před uzavřením konkrétní smlouvy, a to na základě Vašeho souhlasu plnění smlouvy – jedná se např. smlouvy uzavírané v rámci činnosti správce, plnění povinností vyplývajících správci z členství ve sportovních svazech a sportovních spolcích plnění požadavků úřadů státní správy výslovného souhlasu osoby, které se osobní údaje týkají, oprávněného zájmu správce

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, jejich poskytnutí vyžadují právní předpisy ČR či EU, případně ochrana našich oprávněných zájmů (ochrana života a zdraví cvičenců a ochrana majetku správce prostřednictvím kamerových systémů).

Specifikace zpracovávaných osobních údajů je uvedena v Směrnici o ochraně osobních údajů a Vnitřním auditu o nakládání s osobními údaji. Tyto dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí subjektům údajů v sídle správce.

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu správcem poskytnuty těmto třetím osobám: externí účetní; subjektům poskytujícím správci dotace a jinou finanční podporu (např. Pardubický kraj, Město Pardubice apod.), Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány jako elektronický záznam v databázi správce nebo v listinné podobě v uzamčené místnosti v sídle správce. K Vašim datům mají přístup pouze oprávněné osoby, což je zajištěno v případě elektronického záznamu správou přihlašovacích údajů pro vstup do systému. V případě listinných dokumentů, které jsou uchovávány v uzamčené místnosti, je klíč dostupný jen oprávněným osobám. Pověřené osoby správce jsou seznámeni se Směrnicí o ochraně osobních údajů, která upravuje příslušné postupy a povinnosti zaměstnanců při nakládání s osobními údaji a vztahuje se na všechna zpracování osobních údajů prováděná v rámci činnosti správce. Správce využívá u svých objektů Elektronický zabezpečovací systém zapojený na Pult centrální ochrany.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností správce podle platných právních předpisů nejdéle však 15 let od jejího ukončení (např. s ohledem na povinnost archivace dle požadavků poskytovatele dotace). V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: Právo na přístup k Osobním údajům u správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že správce musí vymazat vaše Osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní, nebo to ukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování vašich Osobních údajů, konkrétně pokud popíráte přesnost Osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy ano, nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat vaše Osobní údaje, které jste poskytl správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby správce tyto údaje předal jinému správci. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u správce písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla: Živanice č.p. 137, 53342 Živanice. Máte právo podat proti správci stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Sdílet